חדשות מהארץ הקדושה (הי אלול תרע"ח 8ו.6.8ו, עמי 7) (News from the Holy Land (16.08.1918, p. 7