דודו משטרת אנז"ק לשנת 1917 (מבוסס על רוחות המשטרה, AWM4) (ANZAC police reports for 1917 (based on police reports, AWM4