1,7 המנוחות בכניסה לירושלים. בקטן, המוצבים התורכים הכבד והלב ב־19ו7Har Hamenuchot at the entrance to Jerusalem. Detail: the Liver and Heart Turkish redoubts in 1917