מקום הכניעה ב־9 בדצמבר <sup>30 </sup>1917 Site of surrender on December 9, 1917