מבואות ירושלים (ארכיון תצ"א, מחי לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, 787ס, 15.9.1918) The approach to Jerusalem (aerial photo archives, Department of Geography, the Hebrew University of Jerusalem, D787, 15.9.1918)