ביבליוגרפיה נבחרת

כתבי לוק איגרת על הסובלנות , תרגם יורם ברונובסקי ( ירושלים : מאגנס , תש . ( "ן המסכת הראשונה על הממשל המדיני , תרגמה שונמית ליפשיץ ( תל אביב : רסלינג , . ( 2008 המסכת השנייה על הממשל המדיני , תרגם יוסף אור ( ירושלים : מאגנס , תשל . ( "ג מסה על שכל האדם , תרגם יוסף אור ( ירושלים : מאגנס , תשל . ( ב" An Essay Concerning Human Understanding , ed . Peter H . Nidditch ( Oxford : Clarendon , 1975 ) . Political Writings , ed . Mark Goldie ( Cambridge : Cambridge University Press , 2002 ) . על לוק Alexander , Peter , Ideas , Qualities and Corpuscles : Locke and Boyle on the External World ( Cambridge : Cambridge University Press , 1985 ) . Anstey , P . ( ed . ) , The Philosophy of Locke : New Perspectives ( London : Routledge , 2003 ) . Ayers , Michael R ,. Locke : Epistemology and Ontology . 2 vols . ( London : Routledge , 1991 ) . Bennett , Jonathan , Learning from Six Philosophers : Descartes , Spinoza , Leibniz , Locke , Berkeley , Hume . 2 vols . ( Oxford : Clarendon , 2001 ) . Chappell ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה