2.3 מאפייני התהליך

חלק ממאפייני הרכישה נדונו בפרק 1 ( סעיף . ( 1 . 2 . 2 כך למשל , ראינו שתהליך רכישת השפה הינו מהיר ויעיל : לקראת גיל 4 ילדים מדברים ומבינים את שפת אמם , והם עושים זאת עם יחסית מעט טעויות . בהינתן הקשיים שרכישת שפה מעוררת , ושהוזכרו בסעיף הקודם , גם המהירות וגם מיעוט הטעויות מפתיעים , ודורשים הסבר . בסעיף זה נרחיב על המאפיינים הנוספים של התהליך , ביניהם " טעויות " שילדים כן עושים , ונראה איזו מן הגישות שהוצגו ב 2 . 1 נראית כהסבר לא סביר בעליל .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה