1.2 הבלשנות התאורטית: הנחות יסוד ומטרות מרכזיות

חומסקי הציג בספרו מבנים תחביריים ( 1957 ) שתי טענות מרכזיות ביחס לשפה אנושית ולידע הלשוני של הדוברים : . 1 כל שפה אנושית מושתתת על מערכת חוקים / כללים . . 2 ידע של שפה כלשהי מושתת על תבנית לשונית מולדת עליה מוטבע הקלט הלשוני . טענתו של חומסקי ביחס להיותה של כל שפה אנושית מושתתת על מערכת כללים , כלומר בעלת " דקדוק " ( דקדוק = מערכת חוקים ) , ממשיכה את הקו של הבלשנות המבנית . טענתו ביחס לתבנית לשונית מולדת היא חדשנית . חומסקי ניסח את טענותיו על סמך בחינת מאפייני שפת אנוש ומאפייני תהליך רכישת השפה . טענות אלו זכו לאישוש רב במהלך מחצית המאה האחרונה . נראה , אם כן , מה הוביל את חומסקי לניסוח טענותיו .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה