נספח מס' 8ב': חלוקת הנושאים בכ"ע 'השוט הספרותי' של בארטי