פרק 9: 'אסכולת מילנו' מול הנאורות הצרפתית

שמונת הפרקים עד כאן בחנו את פעילותם של אישים כאחים וארי , בקאריה , קארלי , פריזי , ביפי , לונגו , למברטנגי , סקי-קומנו , ויסקונטי , גוראני , בוסקוביץ , ' בטינלי , פאריני וכל המקורבים ל'אסכולת מילנו' ואת כתביהם . נבדקו הקשרים הקורלטיביים בתוך האסכולה , על כל מחנותיה ואגפיה , והקשרים בינם ובין ראשי השלטון והעשיה המדינית . בשני הפרקים הבאים ייבחנו הקשרים והמפגשים עם גורמי החוץ - ראשי הנאורות בצרפת , בעולם האנגלו-סקסי , במרכזה של אירופה ובמזרחה . לא ייקפח גם חלקם של הקשרים בתוך הנאורות באיטליה-גופא . מהי בעצם אותה ' נאורות , ' אשר הוזכרה פעמים כה רבות ? מי המתמודדים עם הגדרתה היהעמנואל קאנט . " הנאורות › , " קבע הפילוסוף מקניגסברג בשנת , 1784 "היא › יציאת › האדם › ממצב › התלות › שהוא › עצמו › אשם › בו › . מצב › התלות › או › אי-היכולת › של › האדם › להשתמש › בתבונתו › , כי › אם › בליקוי › ההחלטתיות › ואומץ-הלב › להשתמש › בה › בלא › הנהגתו › של › אחר › . ! Sapere aude אזור › אומץ › להשתמש › בתבונתך › שלך !› הריהי › סיסמת › › . " Aufklarung' ' ה- נושאי-דברה היו ה'פילוסופים , ' אשר ביקרו את יסו...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור