לומברדיה עד שלום אקס-לה-שאפל (1748-1706)

ובכל-זאת נמצאה לה איטליה הרחק מאחור לעומת המעצמות הלאומיות . אחת הסוגיות הסבוכות המעסיקה את ההיסטוריונים ב-300 השנים האחרונות היא מה הביא לשקיעתה הכלכלית של איטליה במאות ה-17 , ה-16 וראשיתה של המאה . ה-18 קיימת הסכמה ביניהם , כי המגפה הנוראה של שנת 1630 גרמה לכך בהשמידה כשליש מאוכלוסיתה של צפון איטליה . יש להוסיף לכך את תוצאותיה הנוראות של מלחמת שלושים השנים . בתארו את יבוליה הדלים של שנת 1628 כתב הסופר המהולל אלסנדרו מנצוני : " והנה › נתברר › שהיבול › החדש › , המיוחל › כל-כך › , זעום › עוד › יותר › מן › הקודם › לו › , במקצת › מחמת › רוע › העונה › ובמקצת › באשמת › האדם › . הנזק › והחורבן › שהביאה › המלחמה › , אותה › מלחמה ' › נאה › , ' היו › איומים › כל-כך › , שבאותו › חלק › של › המדינה › שגבל › באזורי › הקרבות › הוברו › וננטשו › על-ידי › האיכרים › קרקעות › מרובות › יותר › מכפי › הרגיל › . האיכרים › הוכרחו › לכך › בשביל › עצמם › ובשביל › זולתם › . אמרתי ' › יותר › מכפי › הרגיל › , ' משום › שהמיסים › הכבדים › לעין-שיעור › , שהוטלו › על-ידי › השלטונות › מתוך › תאוות-בצע › מופרזת › ומתוך ...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור