נספח ב׳: ניתוח מושגי — סוגים שונים של מעורבות הורית בחינוך

אחת המסקנות הראשונות שעלו מדיוני הוועדה הייתה הצורך בהבהרה של המושג ״קשרי בית ספר-משפחה״ , על משמעויותיו השונות ומגוון המושגים הקשורים בו . עלה הצורך לפרט ולהגדיר פעילויות ברורות ומעשיות ויחסי גומלין בין הצוות החינוכי לבין הורי התלמידים . בחלק זה ננסה לערוך את ההבהרה המושגית הזאת . חשוב לציין שכוונתנו אינה לדיון תאורטי פילוסופי או לש וֹ ני במושגים , אלא להגדרה והבהרה של הדרך שבה נעשה בהם שימוש במסמך זה . עם זאת , כדי שהשימוש במושגים יהיה מועיל , על החלוקה המושגית להיות מונחית הן על ידי התאוריה והמחקר הקודם בתחום והן על ידי הפרקטיקה של העוסקים בתחום . נתחיל אם כן בהצגת מספר ניתוחים מושגיים שנערכו על ידי חוקרים בתחום , ולאחר מכן נציג את המודל התאורטי שעליו אנו מסתמכים ואת המושגים שבהם השתמשנו . כל זאת תוך פירוט של דוגמאות לסוגים שונים של פרקטיקות הקשורות לכל מושג . לנוחות הקריאה נשתמש להלן במושג ״מעורבות הורים בחינוך״ כמושג כללי המציין את כל הסוגים של הקשרים בין בית הספר למשפחה והפעולות שעשויים ההורים לנקוט על מנת לקדם את ילדם בכל המובנים . סקירה של ניתוחים מושגיים מהספרות במהלך השנים ,...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך