קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

בפרק זה נדון ביחסי ההורים עם מערכת החינוך כולה – מורים , מנהלים , בית ספר , רשויות מקומיות ומשרד החינוך . למרות השוני שבחוויית הקשר בין ההורים לבין כל אחת מן הדמויות והגופים האלה , נקודת המבט המשפטית אינה מבחינה ביניהם , למעט בהקשרים ספציפיים הנובעים מחלוקת הסמכויות לתפקידים השונים במדרג מערכת החינוך . קשרי הורים—מערכת החינוך : היבטים משפטיים בימינו קיימת הסכמה כללית – הן בקרב אנשי האקדמיה והן בקרב אנשי ה״שטח״ – כי שיתוף פעולה בין ההורים והמשפחה לבין בית הספר מיטיב עם התלמידים ומשפר את הישגיהם . השיח בנושא מרכזי זה רחב ביותר ועוסק בדרכים ובשיטות להשגת שיתוף הפעולה . הדיון הער שקיים בארצנו הוא נחלתם של אנשי המחקר והחינוך , אולם המחוקק ומחוקק המשנה כמעט לא נתנו דעתם לנושא וגם בחוזרי המנכ״ל ההתייחסות אליו חלקית ביותר . האחריות לחינוך הילדים מוטלת בד בבד על ההורים ועל מערכת החינוך , אולם הסדרים המתווים את גבולות האחריות וחובת ההורים לעומת זו של בית הספר , או הסדרים המאזנים בין הזכויות השונות , אינם בנמצא . אחריות מקבילה זו באה לידי ביטוי בחוקים שלהלן : . 1 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך