תקציר: סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות

מסמך זה מסכם את עבודתה של ועדת המומחים מטעם היזמה למחקר יישומי בחינוך בנושא קשרי בית ספר-משפחה בסביבה משתנה . הוועדה הוקמה במענה לפניית משרד החינוך , על רקע השינויים החברתיים והטכנולוגיים של ימינו , והתבקשה לענות על השאלה מה ניתן ללמוד מהמחקר ומהשדה על קשרי מורים-הורים שיתרמו להתפתחותם של מתבגרים בני זמננו . השפעתם של החינוך ההורי בבית ושל קשרים בין הורים לבין אנשי חינוך על תפקוד התלמיד בבית הספר ועל הישגיו מ וּ כרת בספרות המחקרית זה שנים רבות . ( Coleman , 1966 ) בעשורים האחרונים חלה התקדמות בהמשגה של סוגי המעורבות ( למשל Epstein ; Epstein 2010 , ( et al ,. 1997 ; Christenson & Reschly , 2009 ; Willms & Ho , 1999 בחקר השפעתם על מתבגרים ( למשל ( Hill & Tyson , 2009 ובדרכים לקדמם ( למשל נוי , . ( Epstein , 2013 ; 2014 ועדת מומחים קודמת של היזמה למחקר יישומי בחינוך – הוועדה לבחינת קשרי משפחה - מסגרת חינוך בגיל הרך ( להלן ׳ועדת גרינבאום׳ ) - פרסה במסמך הסיכום של עבודתה את הרקע התאורטי ואת הממצאים המעשיים הנוגעים למעורבות הורים ולקשרים בין מסגרת החינוך לבין הורים לילדים בגיל הרך ( גרינבאום...  אל הספר
יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך