מפתח המקורות

מקרא בראשית ו , ד 1553 , 9 כא , לג 53269 , 45222 , 26 כה , לד 76 לב , י 10 לג , יא 77 שמות ג , טו 23—24 טו , יז 929 טו , יח 15 כ , ג 84 כא , ז—יא 192 כא , 191 ט—י כט , כח 196288 ויקרא ו , טו 99 יא , כט 399—400 דברים ד , טז—יט 84419 ד , יט 401803 ד , לב 84 ה , ז 84 יא , כא 14 יג , ח 84 יט , טו—כא 347 כד , ה 272241 כה , ה 83 כח , יג 402806 כח , מד 402806  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית