קיצורים ביבליוגרפיים

אבג , קונקורדנצייה M . G . Abegg et . al ., Th e Dead Sea Scrolls Concordance , = 2 vols ,. Leiden 2003 אבי יונה , בית כנסת M . Yonah-Avi , “ A Sixth Century Synagogue at ‘ Is fi "ya , = QDAP 3 ( 1934 ) , pp . 131–118 אביגד , בית שערים = 'נ אביגד , בית שערים , ג , ירושלים ב"תשל אביגד וידין , מגילה חיצונית = 'נ אביגד 'וי ידין , מגילה חיצונית לבראשית , ירושלים ז"תשי אבישור , כתובות = 'י אבישור , כתובות פיניקיות והמקרא , ירושלים ט"תשל אברמסון , בבא בתרא = תלמוד בבלי , מסכת בבא בתרא , תרגם ופירש ש' אברמסון , ירושלים 1958 אברמסון , ברכה = ש' אברמסון , " נוסח ברכה על ' קדושת השם , '" תורה שבעל פה יד ( תשל , ( "ב עמ' קנו—קסד אברמסון , עבודה זרה = ש' אברמסון , מסכת עבודה זרה : כתב יד בית המדרש לרבנים בניו יורק ( בצירוף מבוא והערות , ( ניו יורק תשי"ז אברמסון , רשב = "ח ש' אברמסון , פרקים מן ספר " מבוא התלמוד : " הרב שמואל בן חפני ( גאון סורא , ( ירושלים תש"ן אודברג , חנוך H . Odeberg , 3 Enoch or Th e Hebrew Book of Enoch , New = York 1973 אונגר , ליון St . Irenaeus of Lyon , Against the Heresi...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית