4. "סתימתאה" בפירושי רבינו חננאל

במקרה דנן של המונח סתימתאה , על אף ההשפעה הגדולה שהייתה לפירושי רש"י ואף שחותמה של שיטתו ניכר על כל העוסקים במונח זה אחריו , שרדה לנו שיטה אחרת וקודמת בדברי רבינו חננאל . פירוש רבינו חננאל למגילה כו ע"א פיר "ר פל' = ] פירוש ר' פלוני ] סתימתאה — זו המשנה , אעפ"י שהיא סתם משנה , אינה לר' מאיר כדקיימ' לן סתם משנה ר' מאיר היא , אלא ר' עקיב' היא אי = ] או ] לר' מנחם בר' יוסי היא זו המשנה , והיא שנוייה סתם . ולא כל דבריהן של חכמי' הללו בכל המשנה סתומין הן , אלא המשניות שהזכירום בלבד . ערוך , ערך "סתם" בר = ] "ג בריש גמרא ] דפ' בני העיר , זו דברי ר' מנחם בר ר' יוסי סתימתאה . פירוש פלוני סתימתאה , זו המשנה אעפ"י שהיא סתם משנה , אינה לר"מ כדקיימא לן סתם משנה ר"מ אלא לר"ע היא או לר' מנחם ברבי יוסי זו המשנה , והיא שנוייה סתם . ולא כל דבריהם של חכמים הללו סתומים הן , אלא המשניות שהזכירום בלבד . כמו כן בפירוש רבינו חננאל למגילה ב ע"א : א' ר' יוחנ' משנה זו מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו , ' שנעשית סתומה , דברי ר' עקיב' הן . אבל חכמ' או' אין קורין אותה אלא בזמנה , והן י"ד וט"ו בלבד .  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית