2. "בני־חכמים (־'תנאים'), סתומתאי"

הפרק התשיעי בספרו הגדול של אפשטיין " מבואות לספרות התנאים" נקרא " בני חכמים ' ) תנאים , ( ' סתומתאי . " מי הם הסתומתאי ? אפשטיין מסביר זאת בפתיחת הפרק , וזו לשונו : ר'יוסיבר'יהודה ר' , אלעזרבר'שמעון , ור'מנחםבר'יוסי נקראים בכמה מקומות בבבלי " סתומתאה" " ) סתימתאה , ( " סתומתן , זאת אומרת ש כ מ ה ה ל כ ו ת ס ת מ ו ן ונסתמו במשנתנו על פיהם [ ... ] מה טיבם של הסתומתאי ? " סתומתאה , " " הסותם , " אחד הסותמים , אחד מאלה שסתם . 1 אפשטיין , מבואות , פרק תשיעי . כמה משניות ( במשנתו , ( ושעל פיהם נסתמו כמה משניות במשנתנו ( כר"ע , . ( ר"ש זאת אומרת אפוא , שהם היו שוני משניות , וכמה מדבריהם נכנסו למשנתנו ( עמ' . ( 172 בגוף הפרק אפשטיין דן בפרוטרוט בארבעה סתומתאי , ואלו הם : רבי יוסי ברבי יהודה , רבי אלעזר ברבי שמעון , רבי מנחם ברבי יוסי ורבי אלעזר ברבי יוסי , וסיכם בסוף הפרק : " אלה הם ארבעת בני חכמים ה'סתומתאי . ' כולם היו חברי רבי ובני דורו הקשישים" ( עמ' . ( 179 אמנם המונח סתימתא נזכר בסוגיות שלפנינו בתלמוד לגבי שלושת הראשונים , אבל לא לגבי רבי אלעזר ברבי יוסי . על כך  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית