16. נספח השואת עדי הנוסח לבבלי, מעילה יז ע"א (להערה 777)

א מעילה "ע יז ג דפוס " רפ ונציה את חרש בן יא מת בי ר שאל ברומי יוחאי בן שמעון בי ר טמא שהוא 'שרצי לדם יין מנ לכם וזה קרא דאמר ליה אמר הטמא בן ליה חכים למידיו ת לו אמרו ערוך למוד ת להם 'אמ יוחאי יוסי בי ר בר אלעזר בי ר של בפיו מלכות שמד זרה ג אחת שפעם הרשעה בת שלא הש את ישמרו יהם ושלא בנ את ימולו בעלו נדות את ושי בלי איסטרו בן בן ראו בי ר הלך ב עמהם וסיפר ויש והלך קומי ייענ באוי לו שיש מי להם אמר יאו יענ לו אמרו ' יעשי אם מלאכה יעשו לא כן ענו בת שית כדי בש א מעילה "ע יז 7—9 I II כ פירנצה י" ' ר את חרש בן יא מת 'ר שאל לדם ין מנ ברומי יוחי בן 'שמע ' דא לא " טמא אשה ] ו [ שרצים קרא הטמא לכם וזה יוחיי בן לו חכם למידיו ת לו 'א בפיו הוא ערוך למוד ת להם 'א של יוסי ' בר ' אלעז 'ר הרשעה מלכות זרה ג אחת פעם בת שלא הש את ישמרו יהן ושלא בנ את ימולו ידותנ בעלו ושי בליאיסטרו בן בן ראו 'ר הלך ב עמהן וסיפר ויש והלך קמי ייענ באוי לו שיש מי להם 'א יאו יענ לו 'א יעשיר 'מלאכ יעשו לא כן אם להם 'א ענו בת שית כדי בש א מעילה "ע יז 120 כ וטיקן י" ' 'ר את חרש בן יא מת 'ר שאל לדם יין מנ ברומי יוחי בן 'שמע 'דאמ לא...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית