11. סיכום ההיקרויות של המונח "ברבי" בספרות התלמודית

משנה המונח הזה אינו מופיע לפנינו במשנה כלל ועיקר . אמנם הרשב ) "ץ ר' שמעון בר צמח דוראן ) כתב : " ובפרק בן זומא יש במשנה [ אבות פ"ד משנה כא , [ רבי אליעזר הקפר ברבי . " זו גרסתו , ושלא כעדי הנוסח שלפנינו כולם , המיוחסים והפשוטים , והיא נוצרה ככל הנראה על ידי היגררות אחר הסגנון הרווח בתלמודים שהמונח ברבי צמוד בו אחר שמו אל ר' אלעזר הקפר . . 431 על ניסוח קושיית התלמוד בשם אמורא ראה פרידמן , תלמוד ערוך , הפירושים , עמ' ; 387—385 הנ"ל , אל תתמה . על ייחוס שמועות מארץ ישראל בבבלי לר' יוחנן ראה בנוביץ , שבועות , עמ' ד"ה 267 דברי ר' יוחנן ; עמ' 300 הערה ; 16 פורסטנברג , קמצא , עמ' 104 והערה ; 4 פרידמן , חמש סוגיות , עמ' 144 והערה ; 15 ועוד יש להוסיף ולהרחיב בזאת . על הבאת דברי בעל הסוגיה בשם של אמורא ראה פרידמן , חמש סוגיות , עמ' ; 163—164 השווה הנ"ל , לאופיין , הערה , 79 ובנספח א שם בסופו , ובנסמן שם . . 432 ראה לעיל ליד הערה . 337 . 433 ראה לעיל ליד הערה . 309 . 434 ראה להלן ליד הערה . 498 על כיוצא בזה ראה פרידמן , אור . גם בשער " תעלומות עולם" שבראש ספר זה הראנו כיוצא בזה , כיצד הועבר יסוד...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית