5. "בריבי" אצל האחרונים

ר' ישועה הלוי בספר "הליכות עולם" כשיטה שמצאנו בדברי החוקרים לראות , בעקבות רש"י , במונח בריבי שלאחר השם או שבפנייה ישירה תואר מיוחד של גדולה , כך הייתה גם שיטתם של האחרונים . ר' ישועה הלוי כתב בספרו "הליכות עולם : " כל היכא דאיתמר ברבי כמו ר"ש ברבי וכיוצא בו לשון גדולה וחשיבות הוא , וכן פירש"י בקדושין גבי יודן ברבי יודן היה שמו וגדול בדורו וכל היכא דקרי ברבי לשון חכמה וחריפות הוא , ע"כ . הדבר תמוה , שאף שהסתמך על לשון רש"י בקידושין כא ע"ב בעניין יודן , הרי רש"י חזר והדגיש בכמה מקומות שיש שהמונח ברבי מסמן את בנו של ר' יהודה הנשיא , . 89 ראה להלן הערה , 124 שבעל שדה יהושע רצה להסב ברבי על ר' חלפתא , והשיג עליו החיד"א בשם הגדולים . . 90 דומה כדרך אלטרנטיבית , אבל אפשר גם בדרך מחלוקת . . 91 ואף יהודה וחזקיה , המזוהים כבני ר' חייא , דומה שאומר כן דרך זיהוי מי הם ולא דרך יישוב הכינוי ברבי , לומר שנקראו כן משום שהם בני ר' חייא . . 92 ראה לעיל הערה . 83 . 93 המאה השש עשרה , צפון אפריקה . . 94 הלוי , הליכות עולם , שער ב , סימן מ ( מהדורת ר"ש פורטנוי , עמ' לה . ( ואין לערבב אותו עם ברבי שהוא לשו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית