4. "בריבי" בדברי הראשונים

הראב"ד בעל ספר הקבלה רוב הראשונים שלאחר רש"י סמכו כרגיל על פירושיו , אולם יש לעיין בדברי ר' אברהם אבן דאוד ( הראב"ד הראשון ) בספר הקבלה , וזה לשונו : ר' חנינא בר חמא היה ראש ישיבה לאחר פטירת רבינו הקדוש שכן צוה רבינו הקדוש . והיו חביריו ד' בני רבינו הקדוש ר' אושעיא ור' שמעון ורבן גמליאל . 48 " רבי עזרא בר בריה דרבי אבטולס דהוא עשירי לר' אלעזר בן עזריה דהוא עשירי לעזרא קאי אבבא אמר מאי כולי האי אי בר אוריין הוא יאי אי בר אוריין ובר אבהן יאי ואי בר אבהן ולא בר אוריין . " . 49 " ובשביל ' שיש לו 'יתד זו ' להיתלות בה , ' משמש אף ' רבי אלעזר בן עזריה שהיה דור עשירי לעזרא' דוגמה של ' בן גדולים — ' )!( ' בר אבהן' — בין החכמים" ( רוזנטל , הכתובת , עמ' . ( 348 . 50 תוספתא כפשוטה לראש השנה , עמ' 1062 הערה . 68 . 51 רוזנטל , הכתובת , 'עמ 348—349 הערה . 49 רוב החוקרים הסכימו על ההבדל המילוני בין בר אביי לבין ברבי , אף ששניהם מופיעים ביוונית בכתובות . עיין פרנקל , מבוא הירושלמי , ע א"ע ) אולם הוא סבר "אביי"ש פתרונו" תפלה (; " קוטשר , מלים ותולדותיהן , עמ' . 3—2 . 52 ראה את דבריו המפורטים . . 53 עמ' ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית