שער ג המונח "בי רבי" אחרי שם פרטי

תוכן העניינים . 1 " בריבי : " דברי הקדמה . 2 כל " בריבי" הוא בן חכם . 3 " בריבי" וגדולי החוקרים . 4 " בריבי" בדברי הראשונים . 5 " בריבי" אצל האחרונים . 6 חוקרי חכמת ישראל . 7 פענוח גיזרון המונח " בריבי" על פי הכתיבים הקדומים . 8 השימוש בכינוי " ברבי" בספרות התלמודית . 9 חד ברבי אמר ; חד רבי ; חד רב ; לעוירא ברבי . 10 בירור " ברבי" בהקשריו בספרות התלמודית . 11 סיכום ההיקרויות של המונח " ברבי" בספרות התלמודית . 12 הכתיבים של המונח " ברבי" בספרות התלמודית . 13 בריבי אומר . 14 ר' אלעזר הקפר ברבי . 15 סיכום " בריבי" . 16 נספח : השוואת עדי הנוסח לבבלי , מעילה יז ע"א  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית