17. נספח ב משנה, בבא בתרא י, ב ומקבילתה בתוספתא בבא בתרא יא, ד (להערה 130)

וזה לשונו של ליברמן : " ובמשנתנו ברור שמדברים בפשוט , שהרי אמרו ' אם כן למה כותבין את העליון , ' ושאלה זו לא תתכן בשטר מקושר , ובעל כרחנו עלינו לפרש כפירוש המפרשים הנ"ל" ( תוספתא כפשוטה , בבא בתרא , עמ' ה"ד 455 " ובמשנתנו . ( " ולא הצלחתי לעקוב אחר טיעונו זה . מדוע לא תיתכן השאלה " אם כן , למה כותבין את העליון" בשטר מקושר ? האם הכוונה היא לכך שפשיטא שבמקושר כותבין עליון ותחתון , ואין שייך שהמשנה תשאל שאלה כזו ? ובנוגע למה שכתב : " ובעל כרחנו עלינו לפרש כפירוש המפרשים הנ , "ל" לא ברור לגמרי איזהו פירוש המפרשים שהכרחי לפרש כמוהו ומכורח זה לומר שהמשנה עוסקת בשטר פשוט . ולעיל שם , לשורות " ד"ה , 23—24 לעולם , " בדיון על המשנה הקובעת " ילמד מן העליון" ( גיטין י , ב ) כתב : " ופירשו המפרשים שהכוונה לסיכום השטר מלמטה ( ובלבד שלא יהא כתוב בשיטה אחרונה , ( וכן יוצא מסתימת הבבלי קס"ו . ב'" ולא פירט היכן פירשו המפרשים כן ולאילו מפרשים התכוון . ואמנם כן , אלבק כתב בפירוש משנה זו לתיבת מלמטה : " ובסופו , שחוזר וכופל את עיקר השטר" ( פירוש המשנה , עמ' , ( 153 ולא רשם דבר בהשלמות למקורו בפירוש זה . בפ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית