16. נספח א תשובת הגאון בשתי גרסותיה (להערה 92 ואילך)

תשובות הגאונים , הרכבי , סימן רנה , עמ' 129—130 ושאלת עוד דתנן : גט שכתבו עברית ועדיו יוונית יוונית ועדיו עברית — כשר וכול . ' אמאי משנן כתב עדותן מכתב השטר והיל' כסתם מתניתין וכשר או לא . תשובות הגאונים , הרכבי , סימן יד , עמ' 6 . 375 גם מקובל היום להוסיפו להצהרת הקידושין , אף שלדעת הפוסקים אינו דרוש שם , והוא הוספת המפה על השלחן : " ואומר לה הרי את מקודשת לי בזה , " הגה : " וי"א שי"ל לה : כדת משה וישראל ( כל בו ; " ( " הנה לא ראיתי בשום מקום שתיקנו חכמים לומר כדת משה וישראל , וברמ"א סי' כ"ז וי"א שי"ל לה כדת משה וישראל וכן נוהגין לכתחילה , ומעלתו כותב שזה תק"ח , אתמהא , רק ששמו חכמים דעת האדם כן , ואם רוצה לקדש סתם אין עושה שום איסור" ( שו"ת אבני נזר חלק אה"ע , סימן קכב . ( . 376 וכיוצא בזה עלה לנו בעיונינו גם בעניינים אחרים ; ראה פרידמן , תלמוד ערוך , 'עמ 152 " ) אבזקת (; " הנ"ל , להלן שער ד " ) סתימתאה , ( " ועוד . . 377 על פי המקבילה נראה שצ"ל : חזינא . תשובות הגאונים , הרכבי , סימן רנה , עמ' 129—130 הכא חזינא תחלה דהיל' כהא מתנית : ' גט שכתוב עברית ועדיו יוונית , כתוב יוונית ועדיו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית