13. "חיתום שטרות"

הלשונות " חיתום" ו"חיתום שטרות" מופיעים פעמים אחדות בספרות התנאים . ברוב ההיקרויות נתפרשה חיתום בידי המפרשים כמילה נרדפת לחתימה , ויש שהוחלפה בה בעדי הנוסח . שלוש היקרויות של חיתום במשנה , שתיים במסכת גיטין ואחת בבבא בתרא י , ט , וזה לשון האחרונה : " והערב שהוא יוצא לאחר ח [ ו ] ת [ י (] ו ) ם שטרות גובה מנכסים בני חורים . " ופירש רש"י במסכת כתובות ( קב : ( ע"א " לאחר חיתום שטרות — תחת ח תי מ ת העדים כתוב : פלוני ערב , " ובמסכת גיטין ( כא : ( ע"א " לאחר חיתום שטרות — לאחר שנחתם השטר כתב הערב כתב ידו : ואני ערב ; " ר' עובדיה מברטנורא בבבא בתרא י , ח : " אחר חיתום שטרות — אחר שחתמו העדים בשטר , כתב : אני פלוני בר פלוני ערב . " " אחר חיתום "שטרות מוזכר גם בהלכה של " סמפון , " השנויה בתוספתא ובברייתא בבבלי ( ראה להלן . ( רש"י פירש ש"סמפון" הוא " שובר המבטל שטר" ( כ , ( ע"ב ובאותה סוגיה עוסקים גם בשובר . כבר ביקש פיניליש לחדד את משמעותה של . 225 פרידמן , המגרש , הסוגיה העשירית . בתשובות חכמי פרובינציה , חלק א , סימן סז ( עמ' : ( 233 , 231 " ובהלכות מדויקות בנוסח הגט אין שם ' הרי את מותרת לכ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית