10. הגיזרון הלשוני של "תורף"

אגב דיוננו הצבענו על סעיף ההתחייבות והסיכום שהופיע בשטרי מדבר יהודה , וכן על נוסחאות משטרות מקח וממכר ומגטי נשים בספרות חז"ל , השייכות לסעיף התחייבות מעין זה ( ואף שיערנו שהוא הוא הנקרא תורף בשני התלמודים . ( ראוי לכלול אותו סעיף התחייבות , הבא בעיקר בגוף ראשון ומשמש כמין חיתום שטרות , בכל סיכום מבנה הסעיפים ( formulary ) של השטרות העתיקים בישראל . הגיזרון הלשוני של תורף נותר סתום ועמום . שאלה עקרונית העומדת לפני כל ניסיון לקבוע גיזרון היא כמובן בירור יחס המונח הנידון למילים אחרות הדומות לו , וספק אם לפנינו לקסמה אחת בעלת שימושים שונים או מילים נרדפות . היות שטרם הובהר קשר אפשרי זה באופן משכנע , אין מנוס מלחקור את שאלת הגיזרון למונח הצר , המשמש בתורת השטרות , בפני עצמו . משום שטרם הוצע גיזרון ברור ונכון בעליל , לא נשאר לנו אלא להעלות את ההצעות השונות ואף לציין לאפשרויות כיוצאות בהן העולות לפנינו בדרך של סברה , ללא גיבוי של הוכחה או הכרעה בעלת סבירות מכרעת . ניתן כאן עדיפות למילים שעשוי להיות להן קשר לענייני שטרות או לנוסח . נגענו לעיל במונח היווני = ύ 9 ογραφέ סעיף חיתום בשטרות . האותי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית