צורה סכמטית של שטר מקושר (על פי ידין, בר כוכבא, עמ' ‭Copyright © 1971 by Yigael Yadin Yigael Yadin, Bar-Kokhba, The Orion Publishing Group, London (231‬