7. מינוח של ענייני שטרות בלשונות קלילות של קישור

כעת נוכל לחזור ולעיין במקבילה השלישית של שתי הבבות הללו שבתוספתא בבא בתרא יא , ד ( עמ' , ( 168 הלוא היא לעיל בתוספתא שם , הלכה א ( בבא בתרא פרק יא ; . 131 תוספתא כפשוטה לבבא בתרא , עמ' . 456 . 132 פרידמן , קיומו . . 133 ואף זה " ) אני פל' לויתי ( " נראה כלשון התחייבות בסוף השטר ( והשווה פלק , מבוא , עמ' ; 118 לדעה אחרת ראה פרידמן מ"ע , נישואין , א , עמ' 122 הערה . ( 10 . 134 בנוסף לסעיפי סיום בלשון " "קיים מוכר גם סגנון הודאה , " "מודה וכיוצא בו ; ראה פרידמן , קיומו , עמ' ; 274—276 גרינפלד , ספר , עמ' ; 44 ירדני , תעודות , עמ' . 140 וראה להלן הערה . 368 . 135 על סמך תפקיד סעיפי הסיום כהתחייבות נהגו בשטרות יווניים וארמיים שבעל השטר כותב סעיף זה בכתב ידו , וכשלא ידע קרוא וכתוב " שאל את כתב "ידו של אדם אחר , החותם כבא כוחו של בעל השטר , שמונה לכתוב בעבורו . ראה כותן , המשאיל , ולהלן במסקנות ליד הערה . 365 . 4 Q 197 frg 4 ii , line 3 , 6–7 . 136 . 137 לפי קריאתו של מורגנשטרן , לשון , 'עמ . 133 . 138 שם ; עיין בפרוטרוט . עמ' : ( 166 " אי זהו מקושר ? כתב שם המלוה ושם הלוה , מקום המוכר , מקום...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית