6. שאר נוסחאות סיום ו"חיתום"

נוסחאות החיתום המוזכרות לעיל ודומותיהן מופיעות בתוספתא ובירושלמי במקומות נוספים . תחילה נעיין במקבילה קרובה של התוספתא הנזכרת בסמוך , להלן באותו פרק . תוספתא בבא בתרא יא , ד ( עמ' ) 168 ואי זהו קיומו ? אני פל' לויתי מן פל , ' ופל' לוה הימנו , קישרו מלמעלה והעדים מלמטה — כשר . תוספתא בבא בתרא יא , א ( עמ' ) 166 אי זהו מקושר ? כתב שם המלוה ושם הלוה , מקום המוכר , מקום השדה , מקום המעות , מקום הזמן , קושרו מלמעלה והעדים מלמטה — כשר . וזה לשון הלכה ד זו כולה , בהקבלה למשנה :  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית