5. נוסחת סיום וטיבו של "גט מקושר"

נוסחאות סיום אחרות בדיקת נוסחת סעיף הסיום " מקובל עלי" וכו' לשטרות מקח וממכר , אשר לגביה העלינו לעיל אפשרות שהיא הנקראת בירושלמי תורף , מביאה אותנו לעיין גם במהות שתי צורות מבנה השטר המוזכרות בספרות חז"ל : פשוט ומקושר , אשר באחת מהן ( במקושר ) הוזכרה נוסחת סיום אחרת . להלן נעסוק באופי שטר מקושר אגב המשך דיון בנוסחה "מקובל עלי . " תוספתא , בבא בתרא יא , א ( עמ' ) 166 פשוט שכתב עדיו מאחריו , מקושר שכתוב עדיו מתוכו — שניהן פסולין . ר' חנניה בן גמליאל אומ : ' מקושר שכת' עדיו מתוכו — כשר , מפני שיכול לעשותו פשוט . השיב ר' על ר' חנינא בן גמליאל : והלא זמנו של שטר מוכיח עליו אם פשוט הוא אם אינו פשוט ! א י ז ה ו מ ק ו ש ר ? כתב שם המלוה ושם הלוה , מקום המוכר , מקום השדה , מקום המעות , מקום הזמן , קושרו מלמעלה והעדים מלמטה — כשר . משנה , בבא בתרא י , א גט פשוט — עדיו מתוכו ; מקושר — מאחוריו . פשוט שכתבו עדיו מאחוריו , מקושר )( [ ש ] כת )(] בו ] עדיו מתוכו — שניהן פסולים . ר' חנניה בן גמליא' אומ : ' מקושר שכתבו עדיו מתוכו — כשר , מפני שהוא יכול לעשותו פשוט . רבן שמעון בן גמליא' או : ' הכל כמנהג ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית