שער ב "תורף" מהו? לתורת השטרות התלמודיים

תוכן העניינים . 1 הגדרת " תורף" וסוגיות הבבלי . 2 מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש בעניין " תורף" בירושלמי . 3 מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש ביתר סוגיות הירושלמי . 4 תר"ף שאין לו עניין ל"תורף" של שטר ושינויים אחרים . 5 נוסחת סיום וטיבו של " גט מקושר" . 6 שאר נוסחאות סיום ו"חיתום" . 7 מינוח של ענייני שטרות בלשונות קלילות של קישור . 8 " גט מקושר" ו"שטר כפול" . 9 תורף / טורף / טירפה . 10 הגיזרון הלשוני של " תורף" . 11 מקור צמצום כתיבה " לשמה" למקומות מסוימים בתוך הגט והגדרת " תורף" בבבלי . 12 " הרי את מותרת לכל אדם" – חלק מן התורף ? . 13 " חיתום שטרות" . 14 " כדת משה וישראל" . 15 סיכום ומסקנות . 16 נספח א : תשובת הגאון בשתי גרסותיה . 17 נספח ב : משנה , בבא בתרא י , ב ומקבילתה בתוספתא בבא בתרא יא , ד . 18 נספח ג : הדיון בפפירוס ידין 18 הרבה עיקרי דברים בתורת השטרות התלמודיים ובלשונותיהם נתפרשו בדור הקודם במחקריהם של אשר גולאק ויחזקאל קוטשר . אף על פי כן , עוד נותר בתחום הזה מה שצריך בירור , ובין היתר , התורף , המוזכר הרבה בספרות התלמודית בהקשר לטופס השטר או בניגוד לו . עוד חסרים לנו בנוגע לתורף : הגד...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית