29. נספח ב "איסרא"/"שרא"/"שידא" (להערה 460)

חילופים בין שר לאיסרא נמצאים הן בין מקבילות הן בין שינויי גרסאות למקור מסוים כל שהוא . להלן נעסוק בהבהרת המשמע והגיזרון של איסרא וביחסה לשר בעברית , ולאיסרא = קשר , איסר בארמית . כן נתהה על הצורה שרא כמילה בארמית . ההבהרה הלשונית מיועדת לברר את המקום העיקרי שאנו עוסקים בו , דהיינו , הכינוי " איסרא רבה דכליה עלמא" שהוחל על מטטרון בקערות ההשבעה , ואת יחסו לביטוי " שר העולם" במקורות התלמודיים . בעל הערוך כתב בערך " סר : " " בראש גמר' דפ' כל הבשר ( חולין קה ע"ב ) דהוה אזיל בתריה שרה דעניותא , פי' שר הממונה על עניות . " ככל הנראה , ערך זה מציג את הגרסה שרה / שרא כמילה ארמית האמורה להיות מקבילתה של המילה העברית שר . בגרסאות בפסחים קיא ע"ב אפשר למצוא שרידים ברורים לגרסה " איסרא . 524 ואמרו שם : "בלשון ארמי אמרן . " ועיין דניאל ב , יג . . 525 " כל עמא" נרשם אצל סוקולוף ( בבלית , עמ' כ" ( 560 ארכאית , " ושם מובאות שתי דוגמאות בלבד . אחת מהן היא " שאר כל עמא" בסנהדרין כאן בכ"י פירנצה ( ברישה . ( התיבה כל היא בוודאי הוספה מאוחרת ; השנייה היא מועד קטן ח ע"א על פי כ"י קולומביה : X T–893 141 " אמ' ר...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית