28. נספח א "עולם" = ציבור? "כל עמא" ו"כוליה עלמא" (להערה 353)

" קרבן אהרן ובניו" הכתוב בויקרא ו , יג הוא קרבן מנחה הנעשה על מחבת תופינים , ונקרא במשנה ( מנחות ד , ה ) " חביתי כהן גדול . " אם מת הכוהן הגדול וטרם מונה כוהן גדול חדש תחתיו , מנחתו קרבה , וחלקו חכמים על חשבון מי היא קרבה : לדעת ר' יהודה — על חשבון בניו , ולדעת ר' שמעון — על חשבון הציבור , מתרומת הלשכה . ר' שמעון דרש את הכתוב " חק עולם" ( וי' ו , טו ) ללמד שהיא באה משל ציבור . דעות התנאים הללו באות בכמה מקומות ובסגנונות שונים . בברייתא שבבבלי , מנחות נא ע"ב , נאמר : " ר' שמעון אומר : ' חוק עולם' — משל עולם , " ופירש רש"י : " משל עולם — משל צבור , מתרומת הלשכה . " הגר"ש ליברמן כתב : " בספרות ארץ ישראל אינם משתמשים ב'עולם' במובן ציבור [ ... ] מנחות נ"א ר"ש : ב' אומר ח ק ע ו ל ם מ ש ל ע ו ל ם ( כלומר משל צבור ) [ ... ] ברם זו היא מסורת בבלית . " דבריו של ליברמן נסמכים , כפי שהעיר , על דברי פרנקל . ואלו דבריו : וכן מצינו שהש"ס מוסיף לפעמים פירוש על הברייתא ומבליע אותו בדברי . 494 ליברמן , ירושלמי כפשוטו , עמ' 504 ( ההדגשות במקור . ( " עולם במשמעות ציבור הוא בעברית של בבל גרידא , ולא מצאנו ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית