27. סיום ומסקנות

מילות לשוננו חיות הנה , ורצוא ושוב , וכאן ניסינו לעמוד על זרימת חייה של המילה עולם . מעבר המשמעויות שחל במילה עולם / עלמא הוא מהפרשיות התרבותיות המעניינות . אנו נוטים לראות מעבר זה כמושפע ממושגי החשיבה ההלניסטית ולא כהתפתחות פנימית גרידא . לכאורה ניתן היה להדגים התפתחות פנימית טבעית באכדית , המגשרת בין מושגי זמן ומקום כדי לבטא את האין סופיות שבהם . הצירוף adi āš ri נושא את שתי המשמעויות הללו : for all time ו . everywhere אולם היא הנותנת , שהרי המשמע של אין סופיות כלול כבר במובן היסודי , כשביטוי זה מציין את מספר ההפלגה . 3 , 600 והא ראיה שהאכדית אינה מפתחת השתלשלות מעין זו שפקדה את עולם , שהרי המקבילה הסמנטית המדויקת של עולם המקראית באכדית היא , d ā r ואין בכל קשת משמעויותיה שימוש כל שהוא במרחב המקום . ממחקריו של סטון ב"חזון עזרא" ומשחזור המקור העברי מתוך התרגומים ששרדו . 487 בנוסח מפויט הכתוב בקטע סידור ממנהג ארץ ישראל מאוחר : " נקדש את שמך בעמך יי אלוהינו ואלוהי אבותינו כשם שמקדישים את שמך בשמי מרום כדבר הנאמר על ידי נביאך" ( פליישר , לנוסח הקדום , עמ' רמא , ועיין שם , עמ' רלח—רמ , ע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית