25. "שר העולם"

בשלושה מקומות בבבלי נזכר " שר העולם , " שנתפרש בידי הראשונים כמלאך או כמטטרון : אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן : פסוק זה , שר העולם אמרו : נער הייתי גם זקנתי ( תה' לז , כה . ( מאן אמריה ? אילימא קודשא בריך הוא , מי איכא זקנה קמיה ? ואלא דוד אמריה , מי קשיש כולי האי ? אלא ש"מ , שר העולם אמרו ( יבמות טז . ( ע"ב מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו : רבונו של עולם , אני אומרת לפניך שירה תחת צדיק זה , ועשהו משיח . פתחה ואמרה שירה לפניו , שנאמר : מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ( יש' כד , טז ) וגו . ' אמר שר העולם לפניו : רבונו . 447 ברכת קידוש השם ( וראה עוד בעניינה להלן ליד הערה 483 ובה . ( ואילו בקטע ממנהג ארץ ישראל : " אתה הוא לשעבר אלהי האלהים ואתה הוא לעתיד לבוא מלך מלכי המלכים" ( מאן , עמ' ; 293 אפטוביצר , לעולם יהא אדם , עמ' . ( 190 , 186 . 448 שמות רבה ה , 'עמ . 170 כן הוא בנדפס ובכמה כתבי יד . בשנאן , שמו"ר : [ ... "] הוא היה עד שלא נברא העולם והוא יהיה בסוף העולמים . " כתפילה זו נמצא כבר בספר חנוך א : " הוא ידע עד לא נבראה תבל את אשר יהיה לעולם ומדור לדור" ( לט , יא ; תרגום עברי אצל כה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית