16. "בית עולם", "נפטר מן העולם" ו"בית עולמים"

נדון עתה בשני לשונות שיש להם עניין למת . " נפטר מן העולם" כסגנון מעודן למיתה בא במשנה ובתוספתא בשיח חכמים ובהלכותיהם . וכן בארמית ובסורית " נפק מן עלמא : " " לית הדין סבא אבינו נפיק מן עלמא ולא שביק לן לאחר מיתתיה כלום" ( ויקרא רבה יב , א , עמ' רמה . ( מונחים אלה מקבילים לרומית : recedere de . saeculo , exire de saeculo הקבלה זו מוסיפה דיוק להוראת העברית והארמית . אין כאן עולם של מקום במובנו הפשוט , אלא כעין " נפטר מן החיים , " כמשמעו של הביטוי הרומי הנזכר . גם עולם של נצח הוזכר על הפטירה ; לא על המקום ש מ מ נ ו נפטר המת אלא על המקום שלשם הוא הולך : " כי הלך האדם אל בית עולמו" ( קה' יב , ה (; ונפוץ בארמית : " בי עלמא , " " בת עלם" = ) בת עלם , ( " לבית עלמי" וכיוצא באלו . " אזל / . 283 ראה להלן פרק . 20 . 284 כדרך לשון חכמים : בתי כנסיות . . 285 " מעשה בר' חנניה בן חנניה שהדירו אביו בנזיר , והביאו אביו לפני רבן גמליאל [ ... ] אמ' לו : למה אתה מצטער ? אם ברשות אבא אני , הרי רשות אבא עלי והריני נזיר , ואם ברשות עצמי אני , הריני נזיר מעכשיו . עמד ונשקו על ראשו . אמ : ' מובטח אני בזה שאין ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית