13. "מלך העולם" ומטבע של ברכה

פרשה חשובה בפני עצמה היא ביטויים כגון " מלך עולם" ו"מלך העולם" ותולדות המחקר בהם . מחד גיסא , לית מאן דפליג שצרפים אלה רומזים מיסודם ומעיקרם לנצח ולזמן . מאידך גיסא יש דוגמאות רבות בטקסטים המאוחרים , המקרבות את המסקנה שביטויים אלה כבר עברו למשמע החדש , ושכוונתם ' מלך תבל . ' מצב זה מערים קשיים של ממש על הפרשנות המבקשת להבחין בין השימוש הישן לזה החדש , ועל מציאת נקודת המעבר . בפרשנות המאוחרת , בין זו העממית בין זו המחקרית , קיימת נטייה חזקה למשמע החדש , ולפעמים הוא משתלט אפילו על הקשרים קדומים העשויים להתפרש בשופי על פי המשמע הקדום . נקדים כאן דוגמה באוגריתית . בספרות ששרדה משפה זו מוכח ברוב ההקשרים המשמע ' נצח' של תיבת עלם בהרבה היקרויות . אף על פי כן , חוקרים ביקשו לתרגם לשונות כמו mlk lm ( כינוי למלך מצרים , King of the Universe : ( אולם דומה שהפרעונים לא ראו עצמם כשולטים על כל תבל כי אם על " שתי הארצות , " צדיק in the same sense in the liturgical context with the parallel phrase צור כל הע' " בכל הדורות . . 205 ראה לעיל ליד הערה . 12 . 206 ראה קוטשר , מלים ותולדותיהן , 'עמ ; 73 הנ"ל ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית