12. "צור כל העולמים"

" צור כל העולמים צדיק בכל הדורות" שבברכת ההפטרה משקף את לשון המקרא " בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים" ( יש' כו , ד , ( שהוא בוודאי לשון נצחים . אפשר לטעון שמנסחי התפילה ראו בנוסח ברכתם , שיש בו ה"א הידיעה וריבוי , לשון העולמות הנבראים . אולם המונח צור אינו הולם משמע זה , ואף הקשרו — " צדיק בכל הדורות" — מלמד עליו שעניינו הוא ממד הזמן ; הלוא התקבולת עולם / . 195 דלמן ( עמ' ( 135 תרגם “; Herr aller Aeonen " והשווה שרביט , ריבוי , עמ' . 359 ואילו בתרגום שונצינו ליומא פז " ) ע"ב רבון העולמים . “ Lord of the Universe " : ( " בתרגומי הסידורים " ) רבון כל העולמים . “ Sovereign of all worlds " : ( " וראה להלן הערה . 202 . 196 ראה להלן . . 197 ראה להלן בסמוך . . 198 ראה להלן ליד הערה 279 ובה . . 199 ראה להלן פרק . 16 . 200 וכך ניסחו בספרא צו , מכילתא דמילואים פרשה א , מא ד"ע לפנינו : " אלא שאמר משה : בשעה שצוה אדון העולם להתנדב בדבר המקדש . " אולם במהדורת האקדמיה : " אילא שאמר משה שמה בשעה שיצא הכרוז להתנדב למקדש . " . 201 מסכת סופרים יג , ח ( 'עמ . ( 245 . 202 הורביץ ( בית שני , 'עמ 104 ה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית