7. אוגריתית וארמית

בפתח העיון בשימוש עלם בארמית של המקרא ( קרי , בספרים עזרא ודניאל ) ושל קומראן , ראוי להעיר על תיבה זו באוגריתית ובשאר שפות כנען . באלה מצויה המילה עלם בשימוש רחב למדי , הזהה לשימושה היסודי בלשון המקרא במגוון משמעותיה וללא כל רמז שהוא לפיתוח המשמע ' תבל . ' התקבולת של lm עם dr . dr באוגריתית זהה לזו השכיחה במקרא : " זה שמי לעלם וזה זכרי לדר . 93 מקור מס' . 11 . 94 ראה לעיל הערה . 76 . 95 'עמ רכט ; פרויס , עולם , 'עמ . ( God of the Cosmos ) 543 . 96 ראה להלן 'עמ 28—29 בפרוטרוט על לשון בן סירא ועל לשון קומראן בביטוי הנידון . . 97 ראה קימלמן , ושוב , עמ' ; 328 ועיין להלן , נספח ג . . 98 ראה גורדון , אוגרית , עמ' , 456—457 מספר ; 1858 לטה וסנמרטין , מילון , עמ' ; 158—159 ייני , המילה , עמ' . 202—206 וראה להלן ליד הערה . 208 . 99 דונר ורליג , כנענית וארמית , 'עמ 19 ( אמנם רשמו בתוך המפתח , Ewigkeit , Welt אבל כל שצוין שם תורגם במקומו בגוף הספר . ( . 100 בכתובת מישע ( שורה : ( 7 " וישראל אבד אבד עלם" — שימוש אדוורביאלי , ללא ל . השווה תה' פט , ב—ג , וראה מה שכתבנו עליו ועל כיוצא בו לעיל ליד ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית