6. "עולם" בספר בן סירא: האם טמונים בה ניצני המשמע 'תבל'?

לספר בן סירא מעמד לשוני המתווך בין לשון המקרא ללשון חז"ל . רוב היקרויות עולם שבו , עדיין באות במובן נצח . החוקרים טענו כי יש בו גם היקרויות ברורות במובן ' תבל , ' אולם רק אחת מאלה קרובה להיות ראיה של ממש , וגם היא , תשובתה בצדה : מעט נפשך מכל גדולת עולם , ולפני אל תמצא רחמים ( ג , יח . ( סגל כתב : " הקטן את עצמך כאילו אינך ראוי לגדולות של העולם [ ... ] והכוונה דברא כרעותיה , " " יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא , " " דאמירן בעלמא" ( ראה וייצמן , עמ' . ( 280 אמנם נכון שהקדיש מורכב ממקורות שונים ( ראה השערת גולדשמידט , עמ' כה , ( אלא שגם במקורות אחידים אנו עדים למעברים בין שני משמעי עולם . . 62 כפי שנראה להלן . . 63 על משמע עולם בלשונות " העולם הזה" ו"העולם הבא" ראה להלן בפרוטרוט . ושם תיעדנו מילה יוונית זו במשמע זה בספרים החיצוניים . . 64 ראה שרביט , אבות , עמ' . 166 לטענתו , הרבה קטעי גניזה גורסים : בפני . . 65 על הגרסה בבי ) "ת ב ) עיין שרביט , שם , ושם מופיעים שאר השינויים בתיבה זו . . 66 על מעמדו הלשוני של ספר בן סירא ראה קיסטר , בן סירא , עמ' ; 160—161 הורביץ , בן סירא . . 67 ע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית