ביבליוגראפיה

להלן רשימה של קצת חיבורים לתולדות ממלכות פרחיה ופרס , וכן לתולדות יהודי בבל בתקופת התלמוד . ספרים ומאמרים בנושאים מיוחדים צוינו בגוף החיבור , בהערות לפרקים השונים . רשימות ביבליוגראפיות מפורטות ימצא הלומד בסוף ספריהם של א' אופנהיימר , מ' בר , ד' גולדבלאט וי' נויסנר . א . רקע כללי The Cambridge History of Iran , vol . 3 ( 1 ) : The Seleucid , Parthian and Sasanian Periods , Cambridge 1983 . A . Christensen , Sassanide Persia , Cambridge Ancient History , vol . 12 , chap . 4 . idem ., L'lran sous les Sasanides , Copenhagen 1944 . R . Ghirshman , Iran , London 1954 . R . N . Frye , The Heritage of Persia , New York 1963 . ב . יהודי בבל מ' בר , ראשות הגולה בבבל בימי המשנה והתלמוד , תל אביב תש"ל . הנ"ל , אמוראי בבל — פרקים בחיי הכלכלה , רמת גן תשל"ה . י' גפני , סקירה על המחקר ההיסטורי של בבל התלמודית בדורות האחרונים , ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות , מס' 21 ( סתיו תשמ , ( "ג עמ' . 5—17 הנ"ל , ישיבה ומתיבתא , ציון מג ( תשל , ( "ח עמ' . 12—37 הנ"ל , חיבורים נסטוריאניים כמקור לתולדות ישיבות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי