מקורות לפרק הישיבות

אמר לו : אבא אריכא * ו והיו שני בתי דין גדולים בבבל , אחד בנהרדעא שכבר a * ואחד בסורא שקבעו רב , וזהו שאמר שמואל : אין אנו כותבים פרוסבול אלא בבית דין של סורא או בבית דין של נהרדעא . והיו להם לרב ושמואל שתי ישיבות ... ומת רב בשנת תקנ "ח י ונהג שמואל לבדו אחריו שבע שנים [ . ( אגרת רב שרירא גאון , מהדורת לוין עמ' 178 ] ז ] מאי קריאת הגבר ל " רב אמר קרא גברא , רבי שילא אמר קרא תרנגולא . רב איקלע לאתריה דרבי שילא , לא הוה אמורא למיקם עליה דרבי שילא . קם רב עליה וקא מפרש : מאי קריאת הגבר קרא גברא . אמר ליה רבי שילא : ולימא מר קרא תרנגולא וכו . ' [ מהי קריאת הגבר י ; רב אמר : קריאת אדם , רבי שילא אמר קריאת תרנגול . רב ניקלע למקומו של רבי שילא , לא היה אמורא לעמוד על רב שילא , עמד רב עליו ופירש : מהי קריאת הגבר — קריאת אדם . אמר לו רבי שילא : ויאמר אדוני קריאת התרנגול וכו [ . ' ( יומא כ , ב ) [ ח ] כי סליק איסי בר היני אשכחיה רבי " יוחנן דקא מתני ליה לבריה "רחלים . " אמר ליה : אתנייד , "רחלות . " אמר ליה כדכתיב "רחלים מאתיים" ( בראשית לב ) אמר ליה ו לשון תורה לעצמה לשון חכמים לעצמן . אמר ליה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי