מקורות לראשות הגולה

[ ב ] אדרינוס שח' עצ' שאל את רבי יהושע בן חנניה , אמר לו \ ולא תורתכם פלסטיר היא ? אמר לו / למה י אמר לו : שכך , שנאמר ! לא יכרת לדוד איש יושב על כסא ישראל והרי בטלה מלכות בית דוד . אמר לו רבי יהושע 1 מלך ישמעו אזניך , אילו אמר הכתוב מלך יפה אמרתה , כשהוא אומר איש — שאין סררה בטלה מזרעו , ואלו הן ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל . ( גנזי שכטר , חלק א עמ' ( 220 [ ג [ ... כי אזל רבי נתן אמר ליה רבן שמעון בן גמליאל : נהי דאהני לך מראק דאבוך למהוי אב בית דין , שויניך נמי נשיא י ! [ כאשר הלך רבי נתן " אמר לו רבן שמעון בן גמליאל : יהיה = ) נניח ) שהועילה לך "קמר" של אביך להיות אב בית דין , נעשך גם נשיא י "י ! ] ( הוריות יג , ב ) [ ד ] בעא מיניה רבי מרבי חייא : כגון אני 11 מהו בשעיר 112 אמר ליה : הרי צרתך 13 בבבל ... רב ספרא מתני הכי : בעא מיניה רבי מרבי חייא : כגון 7 שחיק עצמות . 8 אילו קיבלנו לשון המדרש כפשוטו , היינו יכולים להקדים את ראשות הגולה בדור אחד , למחצית הראשונה של המאה השנייה , ואולם — אדריינוס ור' יהושע מופיעים פעמים רבות במדרש כשני צדדים בוויכוח , ודומה שלפנינו מדרש מאוחר שהשתמ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי