מקורות למבוא

משום סכנה , אם הם יהיו אצלו חופשים ונוטרים לו איבה , ( על כן ) שלח אחדים מהם יחד עם ילדיהם כבני תערובות לקלאכדיוס קיסר לרומי ואחרים , מתוך נימוקים דומים העביר אל ארטאבאנוס הפרתי . משנודע לו שאמו רוחשת חיבה יתירה לדת היהודים מיהר אף הוא לקבל אותה עליו . ומשום שחשב שאין הוא יכול להיות יהודי ממש אם לא ימול , היה מוכן לעשות זאת . כשנודע הדבר לאמו ניסתה למנוע אותו ( מכך , ( ואמרה שהוא ימיט סכנה על עצמו : כי הוא מלך ויביא את נתיניו לידי רוגז גדול לכשיוודע להם , שהוא חשק במנהגים נכרים וזרים להם , והם לא ישאו את הדבר שיהודי ימלוך עליהם . את הדברים האלה אמרה לו ועצרה בו בדרכים שונות . ואילו הוא העביר את הדברים לחנניה . וחנניה דיבר כדברי האם , אף איים שאם לא ישמע ( לו ) המלך , יעזבנו וילך לו ; והוסיף , שהוא חושש שאם יתגלה המעשה לבריות שמא יהיה הוא ( חנניה ) בסכנה לבוא על עונשו , כמי שאשם בדבר ועל שהורה למלך ( לעשות ) מעשים שאינם הגונים . ( ועוד ) אמר , שהמלך יכול לעבוד את אלוהים גם בלי ( מצוות ) המילה , אם הוא גמר בלבו לקנא למנהגי האבות של היהודים 1 דבר זר , חשוב יותר מלהימול , וגם אלוהים — ( כך...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי