תוכן

7 הקדמה 9 מבוא 21 מקורות למבוא 53 ראשות הגולה 60 מקורות לראשות הגולה 79 הישיבות 88 מקורות לפרק הישיבות 105 הערות לפרקי הפתיחה 117 ביבליוגראפיה  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי