1.4.4. קשיים בשטף הקריאה

שנים רבות רווחה האמונה כי שטף הקריאה מתפתח בשלב התפתחותי מאוחר ברכישת הקריאה , וכי התפתחות שלב זה מתחילה לאחר שלב הקידוד הפונולוגי , מתוך חשיפה מרובה לשפה הכתובה . להנחה זו הצטברו עדויות מחקריות רבות . אחת העדויות לכך הם מחקרים העוסקים בפונולוגיה ודיוק , מחקרים אלו ביססו הסכמה רחבה כי קיים קשר הדוק בין מודעות פונולוגית לזיהוי מילה אוטומטי Rack , Snowling , & Olson , 1992 ; ) . ( Stanovich , 1993 מודעות פונולוגית נמוכה מובילה לקשיים בזיהוי המילה , יכיבתהל אנליזה וסינתזה ובקצב ודיוק קריאהב . ( Wesseling & Reitsma , 2001 ) על סמך מחקרים אלו , נעשו מחקרי התערבות אשר טיפלו באופן מקיף במודעות הפונולוגית . בעקבות זאת נוצר שיפור משמעותי בפענוח מדויק ובעקבותיו שמירת תבניות אורתוגרפיות מרובות בזיכרון . בעקבות זאת בקרב הקוראים הדיסלקטיים השתפרו משמעותית הדיוק והשליפה , ( Share , 1995 ; Snowling , 2000 ) אך עם זאת , ההשפעה על שטף הקריאה הייתה נמוכה . ( Meyer & Felton , 1999 ; Wolf & Cohen-Katzir , 2001 ) מחקרים אחרים בחנו את המודעות האורתוגרפית כמשפיעה על שטף הקריאה , וגם בחנו את הקשר בין רגישות ל...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור