מוצג 15 תרשים תוצאות ניתוח נתונים שלפני התערבות בעבודה על סטודנט בחינוך הגבוה ללמוד