מוצג 9 תיעוד יוזמות של ביצועים ואתגרים חדשים וקביעת תמריצים עצמיים ‭"כ)‬ץ, ‭(2002‬