לוח 1 מרכיבי מבנה החוללות העצמית והקטגוריות הנגזרות מהם